หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตร แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน
หลักสูตร แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน


อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


เหตุผลและความจำเป็นของหลักสูตรนี้
เนื่องจากผู้จัดการ /หัวหน้างานเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้เกิดผลงานและเป็นด่านแรกที่จะรับปัญหาหรือก่อปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร …หากผู้จัดการและหัวหน้างาน มีความรู้ มีความเข้าใจหลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้การบริหารงาน บริหารคนในองค์กรมีความสงบสุข และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการ / หัวหน้างาน นำไปเป็นแนวทางบริหารลูกน้อง ให้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานให้กับองค์กรได้อย่างสงบสุขต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
• บอกบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ในการดูและพนักงานในหน่วยงาน
• บอกสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง หัวหน้างาน พนักงาน ที่ต้องปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและตามความต้องการขององค์กร
• นำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง มาชี้ให้เห็นผลเสียที่เกิดขึ้น
• นำตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ มาแนะนำการจัดการไม่ให้เกิดซ้ำอีก
• นำหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มาเสนอเป็นแนวทางในการสร้างพลังร่วมกันฝ่าฝันวิกฤติ
• วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงในการบริหารงานบุคคลขององค์กรชั้นนำ

เนื้อหาหลักพร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกา มีดังต่อไปนี้
1. แรงงานสัมพันธ์ คืออะไร
2. Workshop ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
3. Workshop สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของนายจ้าง หัวหน้างาน ลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานของกฎหมายและความต้องการขององค์กร
4. Workshop ลักษณะปัญหาต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางจัดการป้องกัน แก้ไข
5. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องควรทราบ
6. แนวทางเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
7. หลักจริยธรรมการครองตน ครองคน  ครองงาน
8. หลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานเป็นอย่างไร

ผู้ที่ควรจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
• ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือทุกหน่วยงาน
• นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้อำนาจตัดสินใจในการบริหารองค์กร
• สหภาพแรงงาน กรรมการลูกจ้าง กรรมการสวัสดิการ
      
สิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนา
• การตอบคำถาม คำแนะนำ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร
• วิทยากรยินดีรับให้คำปรึกษาแนะนำในกรณีที่เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่

EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ผลงานหนังสือ


ชื่อเรื่อง  :108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล
ผู้เขียน   : สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา  
ราคา     :  180.00 บาท
ค่าจัดส่ง :   50.00 บาท
รวมสุทธิ : 230.00 บาท รายละเอียด 


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------