หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

ผลงาน รับจัดอบรมทั่วประเทศ
จัดอบรม จ.ระยอง เดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
ขอขอบพระคุณ ลูกค้า  บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด Smile
ได้ใช้บริการจัดอบรมนอกสถานที่
หลักสูตร เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 1 วัน
สถานที่ ห้องสัมมนา เดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง
จำนวน 60 ท่าน

อบรมความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตร “ เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”
(Creative Thinking & Positive Attitude Upholding Techniques@workplace)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงมิติและนวัตกรรมใหม่ของการเรียนรู้ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนเองและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในหลักสูตรและเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพันและร่วมกันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กร อันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป

 

Read more...
 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จัดอบรม จังหวัดกรุงเทพ
อบรมหลักสูตร การกำหนดภาระงาน (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency และ KPIs 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มจพ. กรุงเทพฯ: 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

การกำหนดภาระงาน (Job Description)  

Read more...
 


 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------